Въведение

МАКМАН Про ЕООД (по-долу наричано още „ние“ или „нас“) приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:

– Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения;

– Как използваме Вашите лични данни;

– Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;

– На кого разкриваме Ваши лични данни;

– Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.macman-pro.com или използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

Администратор на лични данни

Администратор на Вашите лични данни е МАКМАН Про ЕООД, ЕИК 206073936, адрес на регистрация: гр. Севлиево, ул. Мара Гидик 9, представлявано от Иванка Манолова, email: office@macman-pro.com, тел.: +359 876 67 72 71

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

Какви лични данни събираме и защо

Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни.

Ние добросъвестно и целенасочено работим, за да сведем до минимум данните, които обработваме, и да ги защитим максимално.

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

– Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.

– Когато се свързвате с нас по телефон, разговорите НЕ се записват и НЕ се съхраняват.

– Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

– Когато искате да ползвате нашите услуги, ние събираме и обработваме следните лични данни:

* данни за подателя и получателя на пратка или услуга (както и за заявителя на услугата, когато е различен от подателя или получателя): име, телефон за контакт, адрес на фактуриране и получаване на пратка или услуга, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на поръчката, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания;

* ЕГН, данни от документ за самоличност, банкова сметка на потребителя или други данни за плащане. Тези данни събираме, когато услугата или приложимият закон изискват точна идентификация на лицето /при получаване или изплащане на стоки и услуги/, както и когато във връзка с услугата се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на потребителя. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.

– При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги.

– Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

– Определена част от данните, които ни предоставяте във връзка с доставката на дадена пратка, ще бъде предоставяна на властите на държавите, през които пратката преминава или за които пътува, с цел митническо освобождаване или за проверки по сигурността съгласно законодателството на съответната държава.